Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

A Magyar Köztársaság Országgyűlése az 1999. évi LII. törvényben rögzítette, hogy a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kara a Miskolci Egyetemről leválva, 2000. január 1-jétől Dunaújvárosi Főiskola néven mőködik tovább. Ezzel elhárultak az akadályok egy önálló, olyan állami főiskola kialakítása elől, amely hangsúlyozottan a város és közvetlen környezete számára a szellemi és kulturális központ funkciót betöltve, a régió meghatározó felsıoktatási intézménye lehet.

A főiskola jogelődje 1962-ben kezdte meg mőködését Felsıfokú Kohóipari Technikum néven, amely 1969-től minisztériumi döntés alapján a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Egyetemi Kara lett. A kari struktúra létrehozását és az NME-hez kötését az indokolta, hogy egyrészt a korszak hangsúlyozott nehézipari fejlesztése megkövetelte a vállalati szervezet szakmai megerősítését azáltal, hogy a termelésirányítói szerepre a bizonytalan szakmai egzisztenciájú felsıfokú technikusok helyett kvalifikáltabb, üzemmérnöki végzettséggel rendelkezıket kívánt állítani, másrészt az új egyetemi kar képzési profilja, a kohász- és gépészképzés szakmai hátteret és egyetemi kimenetet csak a miskolci egyetemen kaphatott.

Ekkor, 1970-ben indult el a mai mérnökinformatikus szak elődje, a szervező szak. A szakmai és a gazdasági irányítás a Miskolc - Dunaújváros távolság miatt a gyakorlatban nehézkesen funkcionált. Az egyetemi kar évek óta gyakorlatilag önállóan mőködött, mind szakmai, mind gazdasági téren egyedül oldotta meg feladatait. A 90-es években a képzési struktúra is jelentősen módosult, oktatott szakjaink között a kohász- és gépészképzés − az oktatott hallgatók számát illetıen − kisebb jelentıségővé vált, ám az 1993-ban indított gazdálkodási szak felfelé ívelő pályára állt.

A főiskola az ország legkülönbözőbb felsőoktatási intézményeivel folytatott szakmai együttmőködést. Szakmai-módszertani együttmőködések, sportkapcsolatok, diákhagyományok és szakmai rendezvények révén már ekkor ezer szállal kötıdött több hazai és külföldi felsıoktatási intézményhez. A város és a régió igényeinek kielégítése a fıiskola számára alapvetı feladat, s ez vonatkozik a szakstruktúrára, az indítandó új szakokra, a kutatási feladatokra éppen úgy, mint a szellemi centrum szerepre, valamint a helyi közéletben való fokozott közremőködésre.

A 2000. évtől önálló intézménnyé vált a Dunaújvárosi Főiskola, a fejlődése újabb szintre emelkedhetett. Az első évtizedben lehetőség nyílt az infrastruktúra korszerősítésére és fejlesztésére, így a beruházásokkal egy ötezer fős európai campus épült ki a belvárosban. Az intézmény minıségi törekvését jól mutatja, hogy elsıként kapta meg 2003 tavaszán a magyar állami felsıoktatási intézmények közül az ISO 9001:2000 rendszerszabvány szerinti minıségirányítási tanúsítást. A mőszaki, informatikai és közgazdasági szakok mellett 2004-ben megkezdıdhetett a kommunikáció és a mővelıdésszervezı szakon is a képzés, majd a Bologna-folyamatnak köszönhetıen 2005-tıl mesterképzésben a tanár-mérnöktanár szakoké is, így bölcsészettudományi és társadalomtudományi szakokkal is bıvült a képzési kínálat. A külföldi hallgatók számára 2006- tól angol nyelvő képzéseivel nyitott az egyetem a nemzetközi oktatási piacon. 2012-re jelentıs kutatás-fejlesztési bázis épült ki a campuson, az intézmény sikeres pályázatainak és partnereinek köszönhetıen.

 

2016. január 1-jétől egyetemmé vált az intézmény.

Minőségügyi szempontok alapján a Dunaújvárosi Egyetem jelenleg a MAB-elvárások, a nemzetközi ESG 2015 – alapelveknek és szempontoknak való megfelelésre törekszik.

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív

Az alumni szó jelentése öregdiák, a latin alumnus szó (hímnem, nőnemű alakja alumna) többes száma, tehát pontosabban öregdiákok. Ma már nemzetközileg ismert kifejezés mindazokra, akik egy adott iskola, intézmény végzett diákjai.

Minden modern felsőoktatási intézmény tevékenységében egyre jelentősebb teret kap az intézmény már végzett hallgatóival történő kapcsolattartás. Magyarországon is elkezdődött az a folyamat, melyben az egyetemek, főiskolák törekednek társadalmi kapcsolataik bővítése érdekében a végzett hallgatóik alma materhez kötődését fenntartani. 

A Dunaújvárosi Egyetem alumni programjának célja, hogy összefogja a végzett hallgatókat és lehetőséget biztosítson a kapcsolattartásra a volt alma materükkel, illetve azon szűkebb diákközösséggel, akikkel együtt végezték tanulmányaikat, egy szakmai közösséghez tartoztak. Ezáltal a végzett hallgatók nyomon tudják követni ismerőseik szakmai előrehaladását, pályafutását, valamint az egyetem oktatási, tudományos és szakmai munkáját. Az egyetem pedig információkat tud nyújtani az új oktatási programokról, tudományos eseményekről, segítséget adhat a végzett hallgatóknak szakmai és közösségi programok (pl. csoport- és évfolyam-találkozók) szervezéséhez, valamint támogatni képes az aktív szakmai és személyes kapcsolatteremtést a végzettek, a jelenlegi hallgatók, az oktatók és a munkáltatók között. Emellett potenciális részvételi bázisként szolgálhat különböző továbbképzések szervezéséhez, megvalósításához.

A fenti célok megvalósítása érdekében az intézményben működik Kompetencia Központot, melynek feladata többek között az egyetem alumni tevékenységének megszervezése, koordinálása, az egyetem alumni adatbázisának kiépítése és gondozása, a végzett hallgatókkal történő kapcsolattartás, számukra rendezvények szervezése, kiadványok készítése, az alumni honlap működtetése. Azt a kötődést, amely a hallgatókban tanulmányaik során alakul ki szakjuk, karuk, intézményük iránt, az alumni tevékenység feladata tovább erősíteni, és az egyetemi tanulmányok befejezése után ápolni, fenntartani.

Egyetemünk számára kiemelkedően fontos, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki és tartsunk fenn végzett hallgatóinkkal, és támogassuk őket továbbtanulásukban és elhelyezkedésükben is, valamint tájékoztassuk őket szakmai programjainkról, rendezvényeinkről. A folyamatosan változó igényekhez egyetemünk is rugalmasan alkalmazkodik a képzési struktúra újragondolásával, új képzési lehetőségek megteremtésével.

Bízunk abban, hogy tanulmányaik végeztével elhelyezkedő hallgatók megőrzik kapcsolatukat egykori intézményükkel és a Dunaújvárosi Egyetem Alumni Közösségének tagjaként rendszeresen visszajárnak az intézmény rendezvényeire, az élethosszig tartó tanulás jegyében később intézményünkben képezik tovább magukat, ezáltal hozzájárulnak az egyetem társadalmi kapcsolatrendszerének további erősítéséhez.

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Loading ...

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Loading ...

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Loading ...

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív


Az Alma Mater Kör

Elnök: Kővári Dániel István

Dunaújvárosi Egyetem Alma Mater Köre

2401 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. Pf. 152.


Tel.: 06-30-925-04-58Fax: 06-25-551-195


E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Internet: http://alumni.uniduna.hu

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

{qltab title=Adatvédelmi nyilatkozat}

 

 

{qltab title=Alumni szabályzat}

 
 

 

Alumni szabályzat

 Dunaújváros, 2013.

A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel korábban jogviszonyban álló oktatók, kutatók és a Főiskola közötti kapcsolattartás kereteinek biztosítására az alábbi szabályzatot alkotja, a Rektori Tanács vonatkozó határozatának (kivonat lásd alább) értelmében:

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. §

1)      A Főiskola és jogelődjei valamennyi olyan volt hallgatója, volt oktatója, kutatója, aki a Főiskolával való intézményesített kapcsolattartás érdekében a jelen szabályzat szerinti regisztrációt megteszi, a DF ALUMNI tagságát alkotja.

2)      A jelen Szabályzat

a)      a DF ALUMNI tagjaira;

b)      a DF ALUMNI Testületére, illetve annak tagjaira;

c)      a Főiskola intézményei, illetve a DF Kollégium és a főiskolai szakkollégiumok alumni szervezeteire és azok mindenkori felelőseire

[az a)-c) pontban foglaltak a továbbiakban egységesen DF ALUMNI szervezet]

vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

 

A DF ALUMNI CÉLJA

 

2. §

1)      A DF ALUMNI célja:

a)      a Főiskola és jogelődjei egykori hallgatói, oktatói, kutatói és a Főiskola közötti kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése, főiskolai Selmecbányai hagyományok ápolása;

b)      az egykori hallgatók, oktatók, kutatók egymás közötti, illetve az egykori hallgatók, oktatók, kutatók és a Főiskola jelenlegi oktatói és hallgatói közötti kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése;

c)      a kulturális, tudományos és sportprogramok szervezése;

 

2)      A DF ALUMNI ezen céljainak biztosítása érdekében

a)      felveszi a kapcsolatot az alumni tevékenységben részvevő szervezetekkel, és ezek tevékenységét összehangolja;

b)      rendszeresen tájékoztatja az egykori hallgatókat, oktatókat, kutatókat és a Főiskola oktatóit a különféle programokról;

 

A DF ALUMNI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

 

A DF ALUMNI Szervezet

3.§

1)      A DF ALUMNI szervezet része az Alma Mater kör, az Általános Rektorhelyettes irányítása alatt működő Kompetencia Központ (lásd 2. számú melléklet.: Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kiadás 24. módosítás, 48.§ (2) bekezdés)

2)      A DF ALUMNI szervezet az Általános rektor helyettes irányítása alá tartozik.

3)      A résztvevő szervezetek együttműködnek a DF ALUMNI szervezettel a DF ALUMNI tagok toborzása terén.

 

4.§

1)      Az egykori hallgatók, oktatók regisztrációjukkal egyidejűleg válnak a DF ALUMNI szervezet teljes körű tagjává.

2)      Regisztrálni az Alma Mater Kör szervezeténél, illetve a Kompetencia Központon keresztül is lehetséges. A regisztrációs adatbázis azonban egységes, egységesen kezelendő.

 

A DF ALUMNI TESTÜLET

5.§

1)      A DF ALUMNI Testület (továbbiakban: Testület) a DF ALUMNI elvi irányítását ellátó szerve.

2)      A Testület elnöke a DF mindenkori Rektora.

3)      A Testület az elnökön kívül további tagokból áll, úgy hogy a (4) bekezdésben meghatározott területekről egy-egy tagot kell kinevezni.

4)      A Testület tagja a Főiskola és a Főiskola alumni tevékenysége iránt elkötelezett személy lehet, az alábbi területek képviseletében:

a)      az Alma Mater Kör mindenkori elnöke

b)      az Alma Mater Kör mindenkori titkára

c)      a Kompetencia Központ kinevezett képviselője

d)     a DF HÖK delegált, kinevezett képviselője

e)      a mindenkori Valéta elnökök

f)       a DF intézeteinek egy-egy delegáltja

 

6.§

1)      A Testület Tagjait a Rektor – az intézetek, alumni szervezetek vezetőivel folytatott konzultációt követően – nevezi ki négy évre. A Testület Tagjainak kinevezése korlátlan alkalommal megismételhető.

2)      A Testület Tagjainak kinevezése megszűnhet

a)      a kinevezésben meghatározott négy év elteltével

b)      lemondással

c)      a kinevezés visszavonásával

 

7.§

A Testület Tagja jogosult írásban lemondó nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatot a DF ALUMNI Tagságához kell eljuttatni. A Testületi Tagság a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül szűnik meg.

 

8.§

Amennyiben a Testület Tagja a DF ALUMNI céljaival ellentétesen cselekszik, feladatát nem látja el és a DF szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, kinevezését a Rektor visszavonhatja. A kinevezés visszavonásáról a Rektor a Testület és az érintett szervezet véleményének ismeretében dönt.

 

9.§

 

1)      A Testület Tagjainak feladatai:

a)      a DF sokszínűségének reprezentálása;

b)      a DF ALUMNI működési stratégiájának kidolgozása;

c)      tanácsadás a résztvevő alumni szervezetek részére

d)     támogatók felkutatása, a támogatókkal való együttműködés, illetve a támogatások felhasználási elveinek és a felhasználások pénzügyi és adójogi jogszabályoknak megfelelő feltételeinek kidolgozása;

e)      tag kizárásnak vizsgálata és a kizáró határozat meghozatala;

f)       a Testület Tagja kinevezésének visszavonásához kapcsolódó vizsgálat lefolytatása és a kinevezés visszavonását kimondó határozat meghozatala.

2)      A Testület negyedévente egyszer ülésezik. Az ülésekről jegyzőkönyv készül. A Testület által hozott döntéseket határozatba kell foglalni. A Testület határozatairól az együttműködés érdekében értesíteni kell az alumniban részt vevő szervezeteket.

3)      A Testület Tagjait munkájukért külön juttatások nem illetik meg.

 

A DF ALUMNI PROGRAMTANÁCSA

 

10.§

1)      A DF ALUMNI Programtanácsa (Továbbiakban: Programtanács) a DF ALUMNI operatív működéséért felelős testület, amely e feladatkörében

a)      koordinálja a DF ALUMNI programjait;

b)      részt vesz a DF ALUMNI programjainak kialakításában, megszervezésében és  lebonyolításában;

c)      együttműködik a különböző alumni szervezetekkel;

d)     egyeztet a szervezetek alumni programjairól.

2)      A Programtanács elnöksége a rektor, vagy az általa megbízott rektor helyettes. A Programtanács tagjai az ALUMNI szervezetei, a DF intézetei és a Főiskola Hallgatói Önkormányzat által delegált egy-egy személy.

3)      A Programtanács rendszeresen ülésezik. Az üléseken a delegáltak beszámolnak az elmúlt időszak fejleményeiről, és kidolgozzák az elkövetkezendő időszak stratégiáját és programtervezeteit.

 

A DF ALUMNI Titkárság

11.§

1)      A DF ALUMNI Titkárság feladatait a Kompetencia Központ látja el az általános Rektorhelyettes irányítása alatt.

2)      Az 1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátást a Kompetencia Központ keretében kell biztosítani.

3)      A DF ALUMNI Titkárság feladatai:

a)      jelentkezések regisztrálása;

b)      a regisztrált személyek nyilvántartása;

c)      tájékoztatás adása;

d)     a DF ALUMNI Testület folyamatos tájékoztatása, a negyedévenkénti ülések előkészítése;

e)      a DF ALUMNI működésével kapcsolatos adminisztratív tennivalók ellátása;

f)       kapcsolattartás az alumni felelősökkel.

 

A DF ALUMNI TAGJAI

A tagsági jogviszony

12.§

1)      A DF ALUMNI tagjai

a)      a Főiskola egykori hallgatói, oktatói, kutatói, nem oktató-kutató közalkalmazottai,

b)      az Főiskola jelenlegi oktatói, kutatói, nem oktató-kutató közalkalmazottai lehetnek.

2)      A jelen szabályzat alkalmazásában

a)      egykori hallgató, aki a Főiskola bármely intézeténél, vagy azok jogelődjein

i)        legalább négy féléven keresztül hallgatói jogviszonyban állt, továbbá

ii)      korábbi rendszerű képzés szerinti szakon, alapképzési, mesterképzési szakon oklevelet szerezett, valamint aki a különböző intézetek szakmai felügyelete alatt indított képzéseken szerzett oklevelet, valamennyi jelen alpontban írt esetben függetlenül attól, hogy jelenleg fennáll-e hallgatói jogviszonya a főiskolával;

b)      egykori oktató, kutató, nem oktató-kutató közalkalmazott az, aki a Főiskola bármely intézeténél, vagy azok jogelődjein történő munkavégzés céljából a Főiskolával vagy jogelődjeivel munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban állt.

3)      A tagsági jogviszony regisztrációval létesül. A regisztráció ingyenes. A tagsági jogviszony határozatlan időtartamra szól.

 

Társult tagság

13.§

1)      A DF ALUMNI társult tagjai lehetnek azok a személyek, akik – bár nem a DF valamely szakán szereztek oklevelet – a DF ALUMNI tagjai szeretnének lenni és szakterületükön, illetve munkásságuk során a DF szellemiségével összhangban álló, kiemelkedő tevékenységet nyújtanak, illetve nyújtottak.

2)      A jelen szakasz (1) bekezdésben meghatározott személyek társult tagságáról a Testület dönt.

 

A tagok jogai

14.§

1)      A DF ALUMNI tagjai jogosultak

a)      részt venni a DF ALUMNI által szervezett kulturális, tudományos és sportprogramokban;

b)      a DF ALUMNI elektronikus kiadványaira;

c)      hozzáférni a DF ALUMNI adatbázisához;

d)     részt venni a DF ALUMNI által szervezett rendezvényeken.

2)      Az 1) bekezdésben írt szolgáltatások meghirdetésekor a DF ALUMNI szervezet külön felvilágosítást ad arról, hogy a kérdéses szolgáltatás ingyenesen vagy térítés ellenében vehető igénybe.

3)      A kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások mértékéről, illetve ezek körének esetleges bővítéséről a DF ALUMNI szervezet nyújt felvilágosítást.

 

A tagok kötelességei

15.§

1)      A DF ALUMNI tagjai a 11.§ (3) bekezdése szerinti regisztrációval egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy elfogadják a jelen szabályzatot és betartják az abban foglaltakat, tagsági jogviszonyuk fennállása alatt a DF jó hírének megőrzésére törekszenek és tartózkodnak minden, a DF szellemiségével össze nem egyeztethető magatartástól.

2)      A DF ALUMNI Tagok tagsági viszonyukkal nem élhetnek vissza, az adatbázist kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatják.

3)      A DF ALUMNI tagsági jogviszony és az ehhez kapcsolódó jogosultságok másra át nem ruházhatók.

4)      A DF ALUMNI kapcsán a Főiskola tudomására jutott személyes adatok kezelése kizárólag az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történhet.

 

A tagsági jogviszony megszűnése

16.§

1)      A tagsági jogviszony megszűnhet

a)      kilépéssel (a tag nyilatkozata alapján)

b)      kizárással.

2)      A DF ALUMNI tagja írásban nyilatkozat arról, hogy ki szeretne lépni a DF ALUMNI-ból. A nyilatkozatot a DF AULMNI Titkársághoz kell eljuttatni. A tagsági jogviszony a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül szűnik meg. 

3)      A tagsági jogviszony kizárással is megszűnhet, amennyiben a tag a DF szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, illetve ha a DF ALUMNI céljaival ellentétesen cselekszik és visszaél tagsági jogviszonyával. A kizárást indokoló körülmények vizsgálata és az esetleges kizáró határozat meghozatala a DF ALUMNI Testület hatáskörébe tartozik. A kizárásról a DF ALUMNI Testület egyszerű többséggel határoz.

{/qltab}